fbInstagram

Како постати члан ВСС

За пријем у чланство, као и за обнављање чланства у ВСС, у складу са Законом о спорту и Статутом ВСС, потребно је да нам доставите следећу документацију:

  1. Молбу за пријем у чланство; Преузети овде.

(Молбу достављају и клубови који су раније били у чланству ВСС, приликом обнављања чланства)

  1. Одлуку о удруживању у Савез; Преузети овде.

(Одлуку достављају и клубови који су раније били у чланству ВСС, приликом обнављања чланства)

  1. Копију Решења о упису у Регистар АПР;
  2. Изјаву о прихватању арбитраже; Преузети овде.

(Изјаву достављају и клубови који су раније били у чланству ВСС, приликом обнављања чланства)

  1. Изјаву о прихватању Статута и других општих аката Савеза; Преузети овде.

(Изјаву достављају и клубови који су раније били у чланству ВСС, приликом обнављања чланства)

  1. Фотокопију личне карте или другог доказа о идентитету лица овлашћеног за заступање;
  2. Копију Статута који је у складу са Законом о спорту 2016 (свака страница мора бити оверена печатом удружења);
  3. Попуњен упитник за Књигу чланова ВСС; Преузети овде.

Спортско удружење дужно је да сваку промену података који се воде у књизи чланова достави Ваздухопловном савезу Србије најкасније у року од седам дана од дана настанка промене.

Молба за чланство у ВСС ће бити одбијена уколико не буде испуњен било који од горе наведених услова (од редног броја 1 до редног броја 8). О молби одлучује Управни одбор Ваздухопловног савеза Србије у року од 60 дана од подношења пријаве и уколико нађе да испуњавате све услове, донеће Одлуку о пријему у чланство Ваздухопловног савеза Србије и о истој Вас обавестити писаним путем. Након пријема обавештења дужни сте да у року од 15 дана уплатите прописан износ годишње чланарине. О тачном износу бићете обавештени приликом слања обавештења. Након тога, овлашћени представник Вашег спортског удружења  потписује приступницу у Савез. Права члана Савеза се остварују од дана уплате чланарине. Уколико исту не уплатите у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о пријему у чланство, сматраће се да сте одустали од чланства у Ваздухопловни савез Србије.

Наведену документацију доставити канцеларији ВСС лично или препорученом поштом на адресу:

Ваздухопловни савез Србије

Узун Миркова 4/1

11000 Београд

fer play2014